20170809 Former Dakota State Forest 218

ycv_2404.jpg, 2017-08-09, 1.3 Mb

ycv_2405.jpg, 2017-08-09, 1.1 Mb

ycv_2408.jpg, 2017-08-09, 0.7 Mb

ycv_2409.jpg, 2017-08-09, 2.1 Mb

ycv_2411.jpg, 2017-08-09, 1.5 Mb

ycv_2412.jpg, 2017-08-09, 0.2 Mb

ycv_2415.jpg, 2017-08-09, 2.7 Mb

ycv_2418.jpg, 2017-08-09, 1.2 Mb

ycv_2421.jpg, 2017-08-09, 0.8 Mb

ycv_2422.jpg, 2017-08-09, 1.3 Mb

ycv_2426.jpg, 2017-08-09, 4.2 Mb

ycv_2427.jpg, 2017-08-09, 1.7 Mb

ycv_2430.jpg, 2017-08-09, 2.6 Mb

ycv_2432.jpg, 2017-08-09, 1.2 Mb

ycv_2433.jpg, 2017-08-09, 3.3 Mb

ycv_2434.jpg, 2017-08-09, 5.9 Mb

ycv_2435.jpg, 2017-08-09, 2.1 Mb

ycv_2437.jpg, 2017-08-09, 2.5 Mb

ycv_2439.jpg, 2017-08-09, 1.8 Mb

ycv_2443.jpg, 2017-08-09, 1.5 Mb

ycv_2445.jpg, 2017-08-09, 1.4 Mb

ycv_2448.jpg, 2017-08-09, 0.5 Mb

ycv_2449.jpg, 2017-08-09, 2.2 Mb

ycv_2451.jpg, 2017-08-09, 1.9 Mb

ycv_2453.jpg, 2017-08-09, 3.1 Mb

ycv_2454.jpg, 2017-08-09, 4.4 Mb

ycv_2455.jpg, 2017-08-09, 0.8 Mb

ycv_2457.jpg, 2017-08-09, 3.0 Mb

ycv_2461.jpg, 2017-08-09, 2.2 Mb

ycv_2464.jpg, 2017-08-09, 2.0 Mb

ycv_2467.jpg, 2017-08-09, 1.9 Mb

ycv_2469.jpg, 2017-08-09, 1.9 Mb

ycv_2474.jpg, 2017-08-09, 2.3 Mb

ycv_2478.jpg, 2017-08-09, 2.0 Mb

ycv_2480.jpg, 2017-08-09, 1.5 Mb

ycv_2485.jpg, 2017-08-09, 1.1 Mb